ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ισολογισμοί μόνο σε ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, Ιντερνετ

 Την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών στα έντυπα ισολογισμοι μνημονιο μέσα ενημέρωσης προβλέπει το άρθρο 232 του πολυνομοσχεδίου. Κεντρικό σκεπτικό της σχετικής ρύθμισης είναι ότι η υποχρέωση αυτή κόστιζε ετησίως 3.000 ευρώ -κατά μέσον όρο- στις επιχειρήσεις και δρα ανασταλτικά στην ανταγωνιστικότητά τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 232, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του οποίου η πλήρης λειτουργία αναμένεται τον Ιούλιο του 2012, καθώς και στην ιστοσελίδα που διαθέτουν.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν διαθέτει δική της ιστοσελίδα -και μόνο τότε- θα πρέπει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της, πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, και σε μια ημερήσια, οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα δημοσιεύονται εφεξής όλα τα κατά τον νόμο δημοσιευτέα στοιχεία των επιχειρήσεων και θα είναι προσβάσιμα στο κοινό χωρίς χρονική καθυστέρηση.

Εξάλλου, με το άρθρο 233 του πολυνομοσχεδίου μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Eνωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά των επιμελητηρίων.

Επίσης, καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς πλέον όλη την εποπτεία θα έχει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.

 

Παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός ισολογισμών Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.), να στέλνονται από τις Περιφέρειες όλης της Χώρας και τις Εταιρείες, με τεχνικές προδιαγραφές ακατάλληλες προς δημοσίευση.

Συγκεκριμένα: Φωτοαντίγραφα ισολογισμών με ανομοιόμορφη εμφάνιση, κακέκτυποι, με πολύ μικρά γράμματα και αριθμούς, κομμένοι, ή μη αναγνώσιμοι.

Οι παραπάνω επισημάνσεις επιφέρουν διάφορα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους παραπάνω παράγοντες, προτείνουμε τόσο οι Περιφέρειες όσο και οι Εταιρείες, να στέλνουν τους ισολογισμούς με τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να στέλνονται οι ισολογισμοί ανεξάρτητα του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ και όχι ως φωτοαντίγραφα.

• Για την έντυπη μορφή θα πρέπει να είναι προϊόν (με εκτυπωτή laser) από το αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του.

• Για την ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf με ανάλυση 200 - 300 dpi, που θα προέρχεται από το αρχείο δημιουργίας του.

- Οι υπογραφές του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διαχειριστή και Υπεύθυνου λογιστηρίου να είναι πρωτότυπες.

- Να γίνεται οπωσδήποτε αναγραφή των στοιχείων της Εταιρείας : Eπωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Έδρα, Α.Φ.Μ., (ΑΡΜΑΕ για τις Α.Ε.) και Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) στο έγγραφο της δημοσίευσης ή στο διαβιβαστικό (επιθυμητή η σφραγίδα της εταιρείας), ώστε να υπάρχει σωστή διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων των Φ.Ε.Κ. και των δημοσιευμάτων των Εταιρειών.

- Επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να παραληφθεί έγγραφο που αφορά δημοσίευση ισολογισμού, μέσω FAX.

Επειδή το Εθνικό Τυπογραφείο είναι υπεύθυνο βάσει νομοθεσίας (ν. 3469 Φ.Ε.Κ. Α΄ 131/2006), για την τελική διάθεση όλων των Φ.Ε.Κ., είναι υποχρεωμένο να μην παραλαμβάνει έγγραφα δημοσίευσης στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε., ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις παραπάνω προδιαγραφές που περιγράφονται.